ماه: خرداد 1402

‍ ‌دیگر در دام تکرار کلمات نیافت!

تا به حال برایت پیش‌ آمده واژه‌ای نوک زبانت باشد، ولی هر چه به مغز نازنین فشار می‌آوری تا یادت بیاید، افاقه نکند؟
شده که در حال نوشتن متنی باشی و احساس کنی یک کلمه، خوب توی جمله‌ات جفت‌وجور نشده؟

سه‌گانه تولید ایده‌های خلاقانه‌

تا به حال فکر کرده‌اید که ایده‌های درخشان از کجا می‌آیند؟ به‌نظر نمی‌رسد که ایده‌ها به صورت جادویی از هوا ظاهر شوند. آنها تحت تأثیر تجربیات و فرآیندهای ذهنی ما از اعماق آگاهی‌مان سرچشمه می‌گیرند.