فناوری‌های غوطه‌وری: واقعیت مجازی، افزوده و ترکیبی

فناوری غوطه‌وری شامل فناوری‌هایی می‌شود که با استفاده از فضای ۳۶۰ درجه واقعیت را گسترش می‌دهند یا واقعیت جدیدی ایجاد می‌کنند. از آنجا که فناوری غوطه‌وری از فضای ۳۶۰ درجه استفاده می‌کند، کاربران می توانند به هر جهتی نگاه کنند و محتوا را مشاهده کنند. برخی از انواع فناوری‌های غوطه‌وری با همپوشانی تصاویر دیجیتال بر روی محیط زندگی واقعی کاربر، واقعیت را گسترش می‌دهند، و برخی از آن‌ها با جدا کردنِ کاملِ کاربر از جهان واقعی و غوطه‌ور شدنش در یک محیط دیجیتالی، واقعیت جدیدی را ایجاد می کنند.

ادامه مطلب »